Doopdienst

24 maart

 

Op zondag 31 maart zullen er in onze gemeente 2 mensen op hun geloof worden gedoopt. U wordt van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke dienst aanwezig te zijn. De dienst begint om 10.00 uur.  Hieronder volgt een korte uitleg over de doop door onderdompeling.

Geloofsdoop

Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Marcus 16:

Waarom gedoopt worden?
Baptist betekent Doper. Dat wil niet zeggen dat wij de enige gemeente zijn waar gedoopt wordt. In bijna alle christelijke kerken wordt gedoopt. Wat is er dan zo bijzonder aan het dopen van de baptisten?

Alles begint bij het persoonlijk kiezen voor God. We noemen dat bekering omdat je jezelf moet omkeren: van richting IK naar richting GOD. Om met God omgang te kunnen hebben moeten we gereinigd worden van onze zonden. Dat kan alleen doordat Jezus met Zijn dood voor onze zonden betaald heeft, Hij heeft met zijn leven betaald voor wat wij schuldig waren. De doop is het beeld van de reiniging van onze zonden. Je kunt ook zeggen: we hebben ons oude leven overboord gezet en hebben God gevraagd het stuur van ons leven over te nemen. Dat beeld vinden we terug bij de doop door onderdompeling. We gaan te midden van de gemeente “kopje onder”; dat betekent begraven worden en opstaan met Jezus in een nieuw leven, en gewassen van zonden.

Bij de baptisten worden dus geen kinderen gedoopt maar alleen personen die zelf voor een leven met Jezus hebben gekozen. De kinderen worden gewoonlijk in de zondagdienst opgedragen aan de Heer. Dat wil zeggen dat we het kind voorstellen aan God en Hem vragen om een hemelse vader voor dat kind te zijn. Natuurlijk wordt het kind met de ouders ook gezegend en bidden wij allen voor dit gezin.

Wat is de doop van gelovigen?
Baptisten geloven dat de doop bedoeld is voor hen die tot geloof in Christus zijn gekomen en die zichzelf toewijden aan een leven naar zijn beeld. In andere woorden, de doop is voor gelovigen.

Waarom zou je je laten dopen?
Jezus Christus geeft zijn volgelingen de opdracht: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Matteus 28:19).

De doop is een belangrijke stap in het geloofsleven, want hierdoor:

- volgen we het voorbeeld van Jezus, die zich door Johannes de doper liet dopen, want we moeten alles doen wat God van ons wil. (Matteus 3:15).
- zetten we de praktijk voort van de eerste christenen die iedereen doopten die beantwoorde aan de verkondiging van het evangelie (zie Handelingen 2:37-41).
- nemen we symbolisch deel aan de dood en opstanding van Christus. In de doop identificeren we ons met Christus als teken dat onze levens onder zijn heerschappij staan (zie Romeinen 6:1-11).
- verklaren we ons geloof in Christus en onze toewijding om een nieuw leven te leven in de kracht van de Geest.
- ervaren we de genade en zegen van en voegen ons in het lichaam van Christus, de gemeenschap van gedoopten.

Dit betekent dat doop voorwaarde is voor het lidmaatschap van de gemeente.

Waarom doop van gelovigen?
Bovenstaande argumenten voor de doop worden volgens gedoopte christenen het beste gepraktiseerd in de doop van diegenen die tot geloof in Christus zijn gekomen. Het nieuwtestamentische getuigenis onderbouwt deze visie. De bovenstaande punten verbinden de doop met de persoonlijke geloofsreactie en de toewijding aan discipelschap en de kerk.

Copyright © 2010-2011 Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland

 

Inloggen

Agenda

1 dec 10:00: Dienst. Voorganger: br. Dick Hoekman

8 dec 10:00: Dienst. Voorganger: ds. Bennie Kooistra

15 dec 10:00: Dienst. Voorganger: ds. Bennie Kooistra

22 dec 17:00: Gemeentekerstfeest

24 dec 22:00: Kerstnachtdienst

Fotoboek