Eredienst zondag 12 mei 2019

31 mei

In de dienst van 12 mei zijn de coördinatoren diaconaat, C. en J. Brugge – die het diaconaat samen met ons als gemeente nader zullen vormgeven en inrichten, aan de Heer opdragen in gebed. Er is een zegen gevraagd over hun werk.

 

 

Wat is kerk of gemeente-zijn in een notendop?

Kerk-zijn is: gehoor geven aan 'de Stem van de Roepende' (God of Christus) en zo de gemeenschap zoeken met Hem, met elkaar en met de wereld.

Om het nu maar in gewoon Nederlands te zeggen, we worden geroepen tot:

-    Omgang met God;

-    Omgang met elkaar;

-    Dienst aan mens en samenleving.

Het  3e kernelement uit die 3-voudige kern noemen we diaconie of diaconaat. Dit is afkomstig van het Griekse woord 'diakonia', dat zoiets betekent als 'dienst', 'dienstbetoon', '(liefde)dienst'.

Feitelijk zijn álle gelovigen geroepen om te 'dienen', zoals Jezus Zichzelf als dienaar ten voorbeeld heeft gesteld; 'Hij is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen' (Mt. 20:28). Jezus zegt in Luk 22:27 'Ik ben in jullie midden als iemand die dient'. En Petrus kan daarom in die lijn zeggen: 'Laat ieder van jullie de gave die hij of zij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te dienen (dient elkaar!), zoals het goede beheerders (rentmeesters) van Gods veelsoortige gaven betaamt' (1 Petr 4:10).

Dus álle volgelingen van de Dienstknecht Jezus, zijn dienaren, mensen die de ander 'dienen', níemand van ons uitgezonderd. En tegelíjkertijd zijn er mensen actief binnen het lichaam van Christus die meer in het bijzonder diaconaal betrokken zijn, zeg maar, in de praktische uitvoering en of in het toezien en leiding geven aan het geven van hulp. En zo helpen daar waar niemand helpt. Liefde in werkkleding. Zoeken naar mogelijkheden daar waar nood is. Ondersteunen daar waar steun ontbreekt. Mensen binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten kunnen praktische hulp nodig hebben in de breedste zin van het woord. 

 

 

 

 

Inloggen

Agenda

10 nov 10:00: Dienst. Voorganger: ds. Bennie Kooistra

12 nov 20:00: Bijbelstudie "Uitdagende vragen"

17 nov 10:00: Dienst: Voorganger: br. Donovan Pinontoan

Fotoboek