Anbi

ANBI

 

Baptisten Gemeente Hengelo

(Statuten mei 2017)

 

Artikel 1

Naam

De gemeente draagt de naam: Baptistengemeente Hengelo. Hierna te noemen: de gemeente.

a.De gemeente is gevestigd in Hengelo. (Ov.)

b.In de zin van artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente een kerkgenootschap en bezit op grond daarvan rechtspersoonlijkheid en is als zodanig erkend naar Nederlands recht.

Artikel 2

Grondslag

De gemeente aanvaardt als haar grondslag uitsluitend de openbaring Gods, zoals deze door de Bijbel tot haar gekomen is. In gehoorzaamheid aan de Bijbel belijden haar leden Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de gemeente en de Heer van de wereld, te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en op grond van deze persoonlijke belijdenis zijn zij door onderdompeling gedoopt.

Artikel 3

Visie

De gemeente heeft de volgende visie:

“Wij willen een gemeente van Jezus Christus zijn die groeit in aantal leden (kwantiteit) en die groeit in geloofsbeleving (kwaliteit)”

Het doel van de gemeente is om met het oog op de komst van het Koninkrijk van God:

a.de leden op te bouwen in het geloof, de hoop, de liefde en de verwachting van de terugkeer van Jezus Christus;

b. overeenkomstig de opdracht van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren

 

2. Fiscaal nummer van de gemeente

857392220

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aan gewezen als ANBI.

 

3. Contactgegevens

 

Postadres van de gemeente

Bellinckhof 198

7556 NX Hengelo

secretaris@baptistenhengelo.nl

 

Bezoekadres van de gemeente

Jacob Catsstraat 36/7551 BE Hengelo/074-2438642

Oldenzaalsestraat 260/7557 GD Hengelo/0742428066

e-mailadres: secretaris@baptistenhengelo.nl

Website: http://www.baptistenhengelo.nl

 

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van de Baptisten Gemeente Hengelo bestaat uit:

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester taakveld Pastoraat, taakveld Jeugdwerk, taakveld Outreach,

taakveld Diensten, taakveld Onderwijs en Toerusting

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Onze missie als kerkelijke gemeente voor de komende jaren is samen te vatten in 4 thema’s:

1. De gemeente leert (discipelschap)

We leren van God vanuit de Bijbel én door toepassing in ons dagelijks leven. Zo groeien we in geloof.

2.De gemeente deelt & draagt (actief gemeenschapsleven)

De gemeente is ‘the place to be’ – hier wil je graag zijn. De gemeente is een actieve gemeenschap, je bent deelnemer (geen toeschouwer). Lid zijn = ontvangen én mee doen.

3.De gemeente viert (inspirerende zondagen)

De zondagse viering is voor de gemeente zelf: je viert dat je samen gemeente van Jezus Christus bent, je viert de eenheid. Een tijd van inspiratie, bemoediging, aanmoediging. ‘Evangelisatie’ en doelgroepenvieringen zijn doordeweeks.

4.De gemeente deelt uit (in én met de samenleving)

De kerkdeuren open – letterlijk en figuurlijk! De gemeente is geworteld in de samenleving. Wij willen betekenis hebben voor de samenleving.

 

De Baptisten Gemeente Hengelo maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.

De link naar het beleidsplan van de Unie is:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf.

Het beleidsplan bevat twee bijlagen.

De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

De link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf.

 

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoed...
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1

De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

Artikel 2 GRONDSLAG

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Artikel 3 DOEL

Het doel van de Unie is:

onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen -en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

2016 is het jaar waarop de baptisten gemeente Hengelo ’t Venster en baptisten gemeente Centrum fuseerde en samen verder gingen onder de naam Baptisten Gemeente Hengelo. Vanaf september 2016 zijn alle activiteiten gezamenlijk.

Als motto koos de gemeente:  GASTVRIJ-DICHTBIJ EN KRACHTING IN DAGELIJKS GELOOF.

De gemeente geeft dit vorm door diensten op de zondagmorgen die aantrekkelijk zijn voor alle generaties. Daarnaast zijn er groepen die elkaar ontmoeten rond een thema dat hen samenbindt. Dit zijn bijvoorbeeld jeugdgroepen, eet-en gespreksgroepen en mannengroepen.

Activiteiten en taken worden zo georganiseerd dat iedereen op met zijn/haar talenten op de juiste plek zit om met plezier deel te nemen aan het gemeenteleven. In 2017 hopen we een nieuwe voorganger aan te stellen en zal het kerkgebouw gerenoveerd worden zodat het past bij de activiteiten van de gemeente maar ook dat we met ons gebouw dienstbaar kunnen zijn aan onze omgeving en onze naasten.

M. Weterings, secretaris

 

9. Financiële verantwoording

 

Baten                          Resultaat 2016            Begroting 2017

Bijdragen leden          82.242                         84.000

Collecten                    10.162                         9.400

Verhuur                       33.153                        21.000

Overige opbrengsten  3.072                          600

Totaal baten                128.629                      115.000

 

Lasten

Personeelskosten        52.491                       71.000

Bijeenkomsten             12.556                        5.750

Aktiviteiten                    9.820                         5.200

Contributie                    9.106                         9.100

Huisvestingskosten      29.626                       27.050

Drukwerk                      2.143                        1.500

Overige lasten              7.208                        5.325

Totaal lasten                122.950                     124.925

 

Resultaat                      5.679                        -9.925

 

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

- Personeelskosten hoger door aanstellen fulltime voorganger

- Minder uitgaven aan gastsprekers

 

 

 

 

Inloggen

Agenda

14 apr 14:00: Reunie

15 apr 10:00: Dank- en afscheidsdienst

22 apr 10:00: dienst Bennie Kooistra

29 apr 10:00: dienst Donovan Pinontoan

13 mei 10:00: dienst Bennie Kooistra

Fotoboek