Anbi

ANBI

1. Baptistengemeente Hengelo

(Statuten mei 2017)

Artikel 1 NAAM

De gemeente draagt de naam: Baptistengemeente Hengelo. Hierna te noemen: de gemeente.

a. De gemeente is gevestigd in Hengelo (Ov).

b. In de zin van artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente een kerkgenootschap en bezit op grond daarvan rechtspersoonlijkheid en is als zodanig erkend naar Nederlands recht.

Artikel 2 GRONDSLAG

De gemeente aanvaardt als haar grondslag uitsluitend de openbaring Gods, zoals deze door de Bijbel tot haar gekomen is. In gehoorzaamheid aan de Bijbel belijden haar leden Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de gemeente en de Heer van de wereld, te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en op grond van deze persoonlijke belijdenis zijn zij door onderdompeling gedoopt.

Artikel 3 VISIE

De gemeente heeft de volgende visie:

“Wij willen een gemeente van Jezus Christus zijn die groeit in aantal leden (kwantiteit) en die groeit in geloofsbeleving (kwaliteit)”

Het doel van de gemeente is om met het oog op de komst van het Koninkrijk van God:

a. de leden op te bouwen in het geloof, de hoop, de liefde en de verwachting van de terugkeer van Jezus Christus;

b. overeenkomstig de opdracht van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren

2. Fiscaal nummer van de gemeente

857392220

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aan gewezen als ANBI.

3. Contactgegevens

Postadres van de gemeente:
Sloetsweg 145 
7556 HM  Hengelo (Ov)

Email: secretaris@baptistenhengelo.nl
Telefoon: 074-2428066
Website: https://www.baptistenhengelo.nl

Bezoekadres van de gemeente:
Oldenzaalsestraat 260
7557 GD Hengelo (Ov)

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van de Baptisten Gemeente Hengelo bestaat uit:

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, taakveld Pastoraat, taakveld Jeugdwerk, taakveld Outreach,
taakveld Diensten en taakveld Onderwijs en Toerusting

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Onze missie als kerkelijke gemeente voor de komende jaren is samen te vatten in 4 thema’s:

1. De gemeente leert (discipelschap)

We leren van God vanuit de Bijbel én door toepassing in ons dagelijks leven. Zo groeien we in geloof.

2. De gemeente deelt & draagt (actief gemeenschapsleven)

De gemeente is ‘the place to be’ – hier wil je graag zijn. De gemeente is een actieve gemeenschap, je bent deelnemer (geen toeschouwer). Lid zijn = ontvangen én mee doen.

3. De gemeente viert (inspirerende zondagen)

De zondagse viering is voor de gemeente zelf: je viert dat je samen gemeente van Jezus Christus bent, je viert de eenheid. Een tijd van inspiratie, bemoediging, aanmoediging. ‘Evangelisatie’ en doelgroepenvieringen zijn doordeweeks.

4. De gemeente deelt uit (in én met de samenleving)

De kerkdeuren open – letterlijk en figuurlijk! De gemeente is geworteld in de samenleving. Wij willen betekenis hebben voor de samenleving.

De Baptisten Gemeente Hengelo maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.

De link naar het beleidsplan van de Unie is:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf.

Het beleidsplan bevat twee bijlagen.

De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

De link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf.

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoed...
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten:

Artikel 1 NAAM

De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

Artikel 2 GRONDSLAG

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Artikel 3 DOEL

Het doel van de Unie is:

onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen -en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

2016 is het jaar waarop de Baptistengemeente Hengelo ’t Venster en de Baptistengemeente Centrum fuseerden en samen verder gingen onder de naam Baptistengemeente Hengelo. Vanaf september 2016 zijn alle activiteiten gezamenlijk.

Als motto koos de gemeente:  GASTVRIJ, DICHTBIJ EN KRACHTIG IN DAGELIJKS GELOOF.

De gemeente geeft dit vorm door diensten op de zondagmorgen die aantrekkelijk zijn voor alle generaties. Daarnaast zijn er groepen die elkaar ontmoeten rond een thema dat hen samenbindt. Dit zijn bijvoorbeeld jeugdgroepen, eet-en gespreksgroepen en mannengroepen.

Activiteiten en taken worden zo georganiseerd dat iedereen op met zijn/haar talenten op de juiste plek zit om met plezier deel te nemen aan het gemeenteleven. In 2017 hopen we een nieuwe voorganger aan te stellen en zal het kerkgebouw gerenoveerd worden zodat het past bij de activiteiten van de gemeente maar ook dat we met ons gebouw dienstbaar kunnen zijn aan onze omgeving en onze naasten.

9. Financiële verantwoording

De raad van de gemeente heeft besloten om de publicatie van de verplichte ANBI-gegevens per 1 juli 2020 uit te stellen tot uiterlijk 1 november 2020. De reden hiervoor is dat de volgens de Statuten verplichte jaarvergadering van leden niet voor de zomer kon worden gehouden ten gevolge van de overheidsmaatregelen rondom het Coronavirus. Hieronder vindt de voorlopige resultaten over 2019. De begroting voor 2020 is reeds in een eerdere ledenvergadering goedgekeurd en dus definitief.

Baten Begr. 2019 Res. 2019 Begr. 2020
Bijdragen Leden  € 85.000 € 86.514 € 88.500
Collecten € 10.500 € 10.971 € 10.000
Verhuur  € 8.000 € 23.540 € 18.000
Overige opbrengsten € 1.800

€ 257

€ 250
Totaal Baten € 105.300 € 121.282 € 116.750
       
Lasten Begr. 2019 Res. 2019 Begr. 2020
Personeelskosten € 86.500 € 89.670 € 89.500
Bijeenkomsten € 6.200 € 5.612 € 5.820
Aktiviteiten € 5.600 € 7.726 € 6.200
Contributie € 8.500 € 7.304 € 7.100
Huisvestingskosten € 9.200 € 13.041 € 11.400
Drukwerk € 1.100 € 1.323 € 1.250
Overige Lasten € 5.450 € 7.303 € 6.100
Totaal Lasten € 122.550 € 131.979 € 127.370
       
Resultaat - € 17.250 - € 10.697 - € 10.620

       

Toelichting begroting:

  1. Voor 2020 is er een deeltijd jeugdwerker in dienst.
  2. De verhuuropbrengsten zijn naar verwachting lager doordat het gebouw meer gebruikt gaat worden voor 'outreach' activiteiten. Hierbij zoeken we nieuwe manieren om in verbinding te komen met de omgeving van ons kerkgebouw. Voorbeelden zijn o.a. aanbieden van zinvolle tijdsbesteding voor vluchtelingen.
  3. Ongeveer een derde van de collecteopbrengsten zijn bestemd voor externe doelen zoals het Inloophuis, de Voedselbank en noodhulp via de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Alle externe doelen zijn erkend als ANBI instelling.

 

Inloggen

Agenda

18 apr 10:00: Dienst. Voorganger: ds. B. Kooistra

19 apr 19:00: Leven van gebed-online. Elke werkdag

21 apr 19:30: Preekvoorbereiding online

25 apr 10:00: Dienst. Voorganger: ds. B. Kooistra

2 mei 10:00: Dienst. Voorganger: br. D. Pinontoan

Fotoboek